Updated: 4/2/2016
Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Text      Place names

Reverse Concordance of Example Sentences

unified alphabetization

ijeḷā

-A    -B    -C    -D    -E    -G    -H    -I    -J    -K    -L    -M    -N    -O    -P    -R    -S    -T    -U    -V    -X    -Y    

( 13 )

1.Ebaj to ak ijeḷā ke ebōd ḷōmṇak eo bwe Jema ediwōj tok im ḷak baj lo an āindeeo eba, Eiiaḷañe.”It had been a while, but I knew my thinking was wrong because when Father came out to where I was and saw the same thing, he said, “The moon is coming up.” [P222]diwōj
2.Ejjeḷọk wea rot ṇe i wa in eṇ ijeḷā kake,” Bojin eo euwaak.“We don’t have that kind of wire on the boat that I know of,” the Boatswain replied. [P733]rot
3.Eṃṃan ainikien im āinwōt juon ñe jejab likbade wa in bwe ijeḷā ke eṃṃan an jerbal.“It sounds good and it doesn’t matter if we don’t test drive this boat because I know it works well. [P336]jab
4.Ijeḷā ke enaaj jako an ḷōḷḷap ṇe kūrro ñe kōṃro pād i aeto.“I know the old man’s gout would disappear if we were living on the small islands. [P198]kūrro
5.Ijeḷā.”“I am positive.” [P898]jeḷā
6.Koṃṃool,” iba ñan e im bwijọkorkor meto ḷọk ñan wa eo bwe ijeḷā ke Jema im Bojin eo erro ej kar kōttar wōt.“Thank you,” I said to him and hurried back to the boat, because I knew Father and the Boatswain were still waiting. [P267]bwijọkorkor
7.Men eo ijeḷā in ke iar jab ba jen jerak.“What I do know is that I’m not the one who said we should sail in the first place. [P639]jerak
8.Aet, ijeḷā ke kwōj bọọj im kwomaroñ kōtōprak aikuj e .Yes, I know that you are my boss and you can handle my request.aaet
9.Ak ijeḷā ke ej jab bar an Injinia ṇe.”And it’s not the Engineer’s, either.” [P642]bar
10.Ijeḷā jājjāj ioon dān.I know how to water-ski.jājjāj
11.Ijeḷā ke ibbate.I know I was too late for it.bōbat
12.Kiiō ijeḷā etke eaajliptaak kōkan in.Now I know why this food is not good.ajliptaak
13.Kiiō ijeḷā ke kwōj būḷabe .Now I know that you're bluffing.būḷab

-A    -B    -C    -D    -E    -G    -H    -I    -J    -K    -L    -M    -N    -O    -P    -R    -S    -T    -U    -V    -X    -Y