Updated: 4/2/2016
Home      Unified alpha      Divided alpha      PALI      Concordance      Text      Place names

Reverse Concordance of Example Sentences

unified alphabetization

kwōjeḷā

-A    -B    -C    -D    -E    -G    -H    -I    -J    -K    -L    -M    -N    -O    -P    -R    -S    -T    -U    -V    -X    -Y    

( 25 )

1."Kwōnāj ḷobōl ḷọk ñan ñāāt ke kwōjeḷā bwe kōjro ban bar kōjepḷaak tok jibwirro.""How long are you going to be sad since you know that we can never bring our grandmother back?"ḷobōl
2.Āinwōt kwōjeḷā kuṇaaṃ ḷe nejū!” ettōñ dikdik tok ilo an ba.“Seems like you really know your duties, Son!” he said as he smiled. [P294]kuṇaa-
3.Bojin e, kwōjeḷā ke ej jab kāānin kiaj men eo kwaar letok,” Jema eba ke ej rome baib eo ekar jeḷate.“Mr. Boatswain, that wasn’t a gas can you gave me,” Father said as he shined a light on the pipe he had removed. [P625]kāān
4.Kwōjeḷā ke kukure tor eṇ ḷe Jema?” ikajjitōk ippān.“Do you know how to play like that Father?” I asked him. [P166]tor
5.Kwōjeḷā ke ta unin?” ikkajitōk ippān.“Do you know why?” I asked him. [P295]kajjitōk
6.Ḷōḷḷap eṇ e, kwōjeḷā ke etan wa in?” ikōjekdọọn mijak im kajjitōk ippān.“Do you know the name of this boat, Old Man?” I asked him, swallowing my fear. [P434]jekdọọn
7.Ñe kwōj loi men kein kwōjeḷā ke Ṃatteen ṇe i ṃaan.”“When you see these things, you’ll know that Matteen is ahead of you.” [P208]ṃaan
8.Kilen jājeik ṃōk e bwe in lale kwōjeḷā keFence with him so I can see whether you're good or not.kilen jāje
9.Kwōj ja kaijikmeto tok ñan kōjro bwe kwōjeḷā.Please determine our location in so far as you are able.kajikmeto
10.Kwōjeḷā jemāYou know how to respect your father.jemā
11.Kwōjeḷā ke aeṃaan?Do you know how to fasten the edge of the sail to the gaff of the canoe?aeṃaan
12.Kwōjeḷā ke allok piik?Can you catch pigs with the rope?allok
13.Kwōjeḷā ke bobo injin ḷọkCan you assemble an outboard engine?bobo
14.Kwōjeḷā ke bōk aḷ?Do you know how to use the sextant?bōk aḷ
15.Kwōjeḷā ke bōnbōn?Do you know arithmetic?bōnbōn
16.Kwōjeḷā ke ewōr ḷaddik ijōkaṇe bwe ebar jino abbōjeje.You'll know there are boys around because she starts flirting.abje
17.Kwōjeḷā ke iiōk pilawā?Do you know how to mix dough?iiōk
18.Kwōjeḷā ke jiña?Can you draw? jiña
19.Kwōjeḷā ke ju?Can you walk on your hands?ju
20.Kwōjeḷā ke kiltōn eb jab ṇeDo you know that dance?kiltōn
21.Kwōjeḷā ke kōttōbalbal?Do you know how to plot a course on the chart?kōttōbalbal
22.Kwōjeḷā ke kọwōtwōt?Do you know how to treat boils?wōt
23.Kwōjeḷā ke taip?Can you type?taip
24.Kwōjeḷā ke tallōñ?Do you know how to climb?tallōñ
25.Uwọk, āinwōt kwōjeḷā injin, ḷeGee, I didn't know you were a mechanic.uwọk

-A    -B    -C    -D    -E    -G    -H    -I    -J    -K    -L    -M    -N    -O    -P    -R    -S    -T    -U    -V    -X    -Y